Archiwum bloga

niedziela, 5 sierpnia 2012

Wywiad z Lindsey Stirling - gwiazdą youtube

                                   
Szymon: Hello Lindsey, the most untypical fact about your career is fact, that you do not cooperate with big music concerns. you are gaining popularity due to modern media. how would you define your goal? what exactly are you planning to achieve with current career model?

Szymon: Witaj Lindsey, najbardziej nietypowym elementem Twojej kariery jest fakt, że nie współpracujesz z dużymi concernami muzycznymi. Zdobywasz popularność poprzez nowoczesne media, głównie youtube.  Chciałbym wiedzieć jak definiujesz swój cel? Co właściwie chciałabyś osiągnąć tym modelem kariery?

Lindsey: I would like to continue producing my own singles (without  a record label), but I would like to get on board with an agency so that I can tour, maybe do some commercials...fun things will be difficult to do on my own.

Lindsey: Chcę kontynuować nagrywanie singli (bez metki wytwórni), ale chciałabym też zacząć współpracę z agencją, tak abym mogła pojechać w trasę, może nagrać jakieś reklamówki… zabawne rzeczy, których nie mogę zrobić zupełnie samemu…Szymon: Are you happy with results you have so far (popularity, earnings etc)?

Szymon: Czy jesteś zadowolona z  dotychczasowych rezultatów swojej działalności (popularność, zarobki itd.)?

Lindsey: I am very happy!  I am not earning much yet (most of the money I earn goes back into making music), but I'm hoping that the investments I am making will eventually pay off.

Lindsey: Jestem bardzo zadowolona! Na razie nie zarabiam dużo, a i tak większość tego przeznaczam na tworzenie muzyki. Ale mam nadzieję, że inwestycja w końcu się spłaci...Szymon: Do you take under cosideration cooperation with big music concerns in future?

Szymon: Czy bierzesz pod uwagę współpracę z dużym koncernem muzycznym np. Universal?

 Lindsey: Ah...yes.  I don't really want to sign under a record label because they don't pay very well and, so far, I haven't needed one.

Lindsey: Nie, nie chciałabym wydawać pod marką takich koncernów ponieważ nie płacą one za dobrze  - i – jak dotąd – nie potrzebowałam tak robić.Szymon: Who do you find collaborating the most exiting with? 

Szymon: Z kim współpraca jest dla Ciebie najbardziej ekscytująca?

Lindsey: I really enjoyed working with Peter Hollens, and I am currently collaborating with the Piano Guys.  I've been bugging them for months, so I am really excited that they finally let me work with them!

Lindsey: Naprawdę lubię współpracować z Peterem Hollens’em, i obecnie współpracuję z the Piano Guys. Marudziłam im miesiącami, toteż bardzo się cieszę, że wreszcie mogę z nimi pracowaćSzymon: Are you planning to sell your music only via internet, or you want to record a cd and sell it traditionally too?

Szymon: Czy zamierzasz sprzedawać muzykę tylko przez internet, czy też chcesz wydać płytę i prowadzić także tradycyjną sprzedaż?

Lindsey: I am planning a CD release party in Los Angeles (hopefully this summer!)

Lindsey: Planuję  zrobić imprezę z okazji wydania CD w Los Angeles (mam nadzieję, że odbedzie się ona jeszcze tego lata!)Szymon: Are you going to distribute it only via your website, or also in music stores?  

Szymon: Płyta będzie do nabycia tylko przez stronę internetową, czy także w sklepach muzycznych?

 Lindsey: I'm trying to get signed with a booking agency, and they may release the music in stores, but for now I will focus on distributing on my website. 

Lindsey: Chcę podpisać z agencją muzyczną, a oni może będą sprzedawać płytę również w sklepach, obecnie jednak koncentruję się na sprzedaży poprzez moją stronę internetową.Szymon: Do you think you can achieve worldwide success relying only on youtube nad fb?

Szymon: Czy sądzisz, że możesz osiągnąć międzynarodowy sukces opierając się tylko na youtube i facebooku?

Lindsey: It's possible. I think I've done pretty well, but I think that I need to do more public performances if I am going to expand my fan base and get the word out.  My fans have really stuck their necks out for me the past few years; I owe my current success to them!

Lindsey: To jest możliwe. Myślę, że poradziłam sobie naprawdę dobrze, ale uważam też, że muszę dawać więcej wystąpień publicznych jeżeli chcę pozyskać więcej fanów. Wiele zawdzieczam moim dotychczasowym fanom. To dzięki nim odniosłam sukces.
Szymon: You revolutionise a bit music system. i think noone has achieved such a popularity using free of charge media. how do you feel in this role?

Szymon: W pewnym stopniu rewolucjonizujesz  sposób robienia kariery muzycznej. Wydaje mi się, że nikt do tej pory nie zyskał takiej popularności wykorzystując bezpłatne media. Jak czujesz się w tej roli?

Lindsey:  Are you referring to YouTube?  I can't complain, but there are many "more famous" musicians than I doing the same thing.  I am glad that so many people can enjoy my music for free, and honestly, I think that it actually helps me to sell more mp3s and merchandise.  It's like "free" advertising!

Lindsey: Masz na myśli youtube? Nie mogę narzekać, ale jest wielu bardziej znanych ode mnie muzyków robiących to samo.  Cieszę się, że tak wielu ludzi może cieszyć się muzyką za darmo. Sądzę też, że youtube naprawdę zwiększa sprzedaż moich plików mp3. To jest jak darmowa reklama!Szymon: Your success is based not only on music, but also on great videos.. who came up with the idea of shootnig spots to your music?

Szymon: Twój sukces bazuje nie tylko na muzyce, ale też na doskonałych klipach video. Kto wpadł na pomysł kręcenia teledysków do Twojej muzyki?

Lindsey: Watch my "Lindsey Beginnings" YouTube video and that should answer that question  (:

Lindsey: Obejrzyj video o tytule "Lindsey Beginnings" na youtube. Tam znajdziesz odpowiedź na to pytanie…Szymon: I've watched this before. So you've had an interest in filming and special effects for  long time... Do you make a postproduction, montage of clips on your own?

Szymon: Widziałem już ten filmik. Więc interesujesz się filmowaniem, a także efektami specjalnymi  od dłuższego czasu… Czy samemu dokonujesz montażu i postprodukcji swoich filmików?

Lindsey: Yes, I do.

Lindsey: Tak, robię to samemu.Szymon: Where and how do you find all those perfect places for your videos?

Szymon: Gdzie i w jaki sposób znajdujesz te wszystkie piękne plany zdjęciowe?

Lindsey: Most of them are filmed in Utah!  Utah is a very diverse/beautiful place.

Lindsey: Większość z nich powstaje w stanie Utah. Utah ma bardzo piękny i
zróżnicowany krajobraz.Szymon: Do you think up all scenarios for clips on your own?

Szymon: Czy samemu wymyślasz scenariusze swoich klipów?

Lindsey: I do some, but Devin (my photographer) helps me as well.  Check out his channel at devinsupertramp.

Lindsey: Część  wymyślam samemu, ale Devin (mój fotograf) pomaga mi size tym uporać. Zajrzyj na jego kanał na youtube: devinsupertrampSzymon: Are you in private "love"relationship with David Graham? or it is just about collaborating on videos?

Szymon: Czy prywatnie jesteś parą z Davidem Grahamem? Czy też to tylko współpraca nad klipami?

Lindsey: We are dating....

Lindsey: Randkujemy…Szymon: Many admire your great dancing in clips. Do you think up the choreography on your own?

Szymon: Wiele osób podziwia Twój doskonały taniec w klipach. Czy sama tworzysz choreografię do nich?

Lindsey: All but "Electric Daisy."  See "My First Dance Lesson" video  (:

Lindsey: Sama stworzyłam układy do wszystkich za wyjątkiem “Electric Daisy”. Obejrzyj proszę „My first Dance lesson” na youtubie...Szymon: Where did you learn to dance? is it your hobby?

Szymon: Gdzie nauczyłaś się tak tańczyć? Taniec to Twoje hobby?

Lindsey: I have always loved dance, but I never had lessons.  I actually watched old movie clips, figure skating, and YouTube tutorials and copied/practiced their moves!

Lindsey: Zawsze kochałam taniec, ale nigdy nie pobierałam lekcji w tym temacie. Oglądałam stare filmy, jazdę figurową na lodzie and samouczki na youtube, a potem kopiowałam i ćwiczyłam z nich  ruchy!Szymon: So you have done really great piece of self improvement! I was certain that you had finished at least ballet school... congratulations on that! 

Szymon: … w takim razie dokonałaś ogromnej pracy nad sobą. Byłem przekonany, że ukończyłaś co najmniej szkołę baletową. Gratulacje!

Lindsey: Thanks!  I do my best  (:

Lindsey: Dzięki, staram się jak mogę JSzymon: Do you use any professional equipment (cameras etc) for the videos? or they're rather 'homemade'?

Szymon: Czy do kręcenia klipów używasz jakiegoś profesjonalnego sprzętu? Czy te filmy są raczej robione amatorsko?

Lindsey:  Devin has amazing equiptment.

Lindsey: Devin posiada świetny sprzęt.Szymon: I've seen your latest video from Africa. How did it happen that you made a spot in Africa?

Szymon: Widziałem Twój najnowszy film nakręcony w Afryce. Jak to się stało, że nakręciłaś tam spot?

Lindsey: Devin got a job filming for a tourism company in Africa and he convinced them to pay for me to come too!

Lindsey: Devin dostał zlecenie na nakręcenie filmu dla firmy turystycznej w Afryce  I przekonał ich by zapłacili także za mój pobyt!Szymon: as it difficult to communicate with Africans? were they open and trustfull or reserved?

Szymon: Czy było trudno porozumieć się z mieszkańcami Afryki?  Czy byli otwarci i ufni, czy też wykazali się dystansem?

Lindsey: Well...yeah, the language was different, but we were able to communicate through hand gestures, facial expressions, and MUSIC!  The people were very friendly.

Lindsey: Cóż, język był inny, ale mogliśmy porozumiewać się na migi, poprzez mimikę twarzy a także MUZYKĘ. Ludzie byli bardzo przyjacielscy.Szymon: How did you persuade them to partake in spot?

Szymon: W jaki sposób przekonałaś ich do wzięcia udziału w klipie?

Lindsey: Most of them had never seen a picture of themselves, so they were really excited to be filmed and see the pictures afterwards.

Lindsey: Większość z nich nie widziała nigdy nawet swojego zdjęcia, tak więc byli bardzo podekscytowani tym, że są filmowani i mogą się potem zobaczyć na ekranie.Szymon: Does this trip inspire you for new music?

Szymon: Czy ta wyprawa natchnęłna Cię do tworzenia nowej muzyki?

Lindsey:  It was definitely a life-changing experience...one that I believe will continue to influence and inspire me in many ways.

Lindsey: To było zdecydowanie wydarzenie, które zmieniło moje życie. Doświadczenie, które, sądze że, nadal będzie wpływać na mnie i inspirować mnie w rozmaity sposób.Szymon: On stage you have very characteristic image, which in Poland is typical for younger girls then you are. Is it your natural way of being, or just stage image?

Szymon: Twój image sceniczny jest bardzo charakterystyczny. W Polsce jest on typowy raczej dla nastolatek (Lindsey ma 28 lat. Przyp. Autora). Czy to jest Twój naturalny styl bycia, czy tylko wizerunek sceniczny?

Lindsey: I definitely have to be "ultra" enthusiastic on stage, but I think that I'm generally a pretty happy, friendly person.  I love making people laugh.....

Lindsey: Zdecydowanie muszę być mega radosna na scenie, ale myślę, że generalnie jestem całkiem radosną i przyjacielską osobą. Uwielbiam sprawiać, że ludzie się śmieją....Szymon: Yeah, but I meant your way of dressing above all:) what about that? 

Szymon: Tak, ale miałem na myśli przede wszystkim Twój sposób ubierania sięJ jak to jest w tej kwestii?

Lindsey: I've always "danced to the beat of a different drummer" if you know what I mean.  I have always sortof had my own style  (:  

Lindsey: Zawsze chadzałam własnymi ścieżkami, jeśli wiesz co mam na myśli. Zawsze też miałam sprecyzowany własny styl JSzymon: Is it comfortable to wear a peacock hairdress? is it your own invention?

Szymon: Czy fryzura typu peacock (paw) jest wygodna? Czy sama ją wymyśliłaś?

Lindsey: After a couple of hours, you do start to feel it pulling on your head a bit, but it isn't too bad. It was my own invention  (:

Lindsey: Po kilku godzinach ma się dosyć, ale nie jest źleJ to mój wynalazek JSzymon: How did it happen that you started playing violin?

Szymon: Jak to się stało, że zaczęłaś grać na skrzypcach?

Lindsey: When I was young my parents took me to free orchestra concerts and I fell in love with the stars of the orchestra!  The violins always played all the fast, fun passages, and so I asked my mom if I could play.  She had no money, but she found a teacher willing to teach me 15 minute lessons every-other week.  And I have been playing nearly every day since.

Lindsey: Gdy byłam mała, moi rodzice zabrali mnie na darmowy concert operowy I zakochałam się w gwiadorach z orkiestry! Sprzypce zawsze grały wszystkie szybkie, fajne przejścia. Zapytałam mamę czy też mogłabym grać. Nie miała pieniędzy, ale znalazła nauczyciela, który zgodził się poświęcać mi 15 min każdego tygodnia. I od tamtego czasu gram prawie codziennie..Szymon: Is it difficult for you to combine performing, shooting clips, writing new compositions and private life?

Szymon: Czy trudno jest pogodzić występy, kręcenie klipów, pisanie nowych utworów i życie prywatne?

Lindsey: YES!  It is a major balancing act.  I try to keep my priorities in order, but it aint' easy!

Lindsey: TAK! I to jest naprawdę sztuka by to zbalansować. Staram się trzymać priorytetów, ale to nie jest proste!Szymon: ...and what are your priorities at present? 

Szymon: …i jakie są Twoje  priorytety w chwili obecnej?

Lindsey: church, family, music.

Lindsey: Kościół, rodzina, muzyka.Szymon: Do many people partcipate in your success? 

Szymon: Czy na Twój sukces złożyła się praca wielu ludzi?

Lindsey: Since I began my career, I have collected people along the way.  (:  I have a pretty good-sized team now (Sally Johnson: agent, Ryan Wyler: manager, JenniferFletcher: website manager/assistant, Marco G: electronic music, Devin Graham: film, Stephen Anderson: orchestral music backgrounds, and all the amazing musicians I have collaborated with).  Recently, I worked with some amazing musicians in New York including Rob Brenner, who works with Demi Levato and has also produced shows for Brittany Spears and Justin Timberlake and among others.

Lindsey: Zgromadziłam tych ludzi po drodze, w trakcie mojej kariery. J Moja drużyna jest teraz całkiem liczna (Sally Johnson: agentka, Ryan Wyler: manager, Jennifer Fletcher: asystentka i managerka strony internetowej, Marco G: muzyka elektroniczna, Devin Graham: filmy, Stephen Anderson: orkiestrowe podkłady muzyczne, a także wiele fantastycznych muzyków, z którymi współpracowałam). Ostatnio współpracowałam z fajnymi muzykami w Nowym Yorku włączając Roba Brennera, który pracował z Demi Levato i był producentem show dla Brittney Spears i Justina Timberlake i wielu innych.Szymon: Do you compoze and record background tracks (drums, bass and others) on your own?

Szymon: Czy samemu komponujesz i nagrywasz ścieżki podkładu muzycznego (perksusja, bass i inne)?

Lindsey: Marco helps me with the backgrounds, but I do most of the composing on my own.

Lindsey: Marco pomaga mi z podkładem, ale większość komponuję samemu.Szymon: Are you interested in classical music?

Szymon: Czy interesujesz się muzyką klasyczną?

Lindsey: I was classically trained, so yes  (: 

Lindsey: Uczyłam się na baize muzyki klasycznej, więc odpowiedź brzmi: tak JSzymon: Do you plan to combine classical music with modern music? some modern versions of classics? 

Szymon: Czy planujesz połączyć nowoczesne brzmienia i klasyczną muzykę? Jakieś nowoczesne aranżacje?

Lindsey: I think I will definitely do some of that...not sure what or when though  (:

Lindsey: Myślę, że kiedyś się za coś takiego wezmę. Nie mam jednak pewności co to będzie, ani kiedy dokładnie JSzymon: I see you take many ideas from mass culture- Zelda, Lord of the rings, Skyrim. does it correspond with your own interests? or it is a part of way to success?

Szymon: Wiele swoich pomysłów zapożyczasz z kultury masowej – Zelda, Władca Pierścieni, Skyrim. Czy te motywy wynikają z Twoich zainteresowań? Czy to jest część Twojej drogi do sukcesu?

Lindsey: I grew up with Link, but I think that I honestly just enjoy the music more than anything.  Video games are great, but the soundtracks are even better!

Lindsey: Dorastałam razem z Linkiem (postać z gry Zelda, przyp. Autora), ale myślę, że po prostu uwielbiam muzykę bardziej niż cokolwiek innego. Gry video są super, ich ścieżki dźwiękowe są jeszcze lepsze!Szymon: Is it difficult to play and dance simultanously?

Szymon: Trudno jest jednocześnie grać i tańczyć?

Lindsey: It's definitely easier to play standing still, but I've practiced enough that it isn't too difficult as long as my dance is choreographed and I am able to practice it over and over again.

Lindsey: Zdecydowanie łatwiej jest grać stojąc nieruchomo, ale ćwiczyłam na tyle dużo, że nie jest to za trudne, zwłaszcza, że mój taniec jest ułożony wcześniej i mogę go ćwiczyć do skutku.Szymon: What is the greatest fun for you about all these things? compozing, performing, clips or something totally different?

Szymon: Co sprawia Ci najwięcej radości? Komponowanie, występy, kręcenie filmów czy też coś zupełnie innego?

Lindsey: I honestly love it all...composing is a bit tedious, but I find joy in the final product.

Lindsey: Zupełnie szczerze kocham wszystkie te elementy. Komponowanie jest odrobinkę nudne, ale cieszy mnie produkt końcowy.Szymon: Do you read comments under your clips on youtube? does the opinion of people bother you? you surely can read a lot of positive things, but I ma quite certain there also negative opinions...

Szymon: Czytasz komentarze pod Twoimi klipami na youtube? Przejmujesz się opiniami ludzi? Z pewnością możesz przeczytać mnóstwo pozytywnych opinii, ale na pewno pojawiają się też te negatywne…

Lindsey: I mostly read comments on my website, because there isn't time to read all the comments I get!  As for mean comments, I have had to learn to have a "thick skin."  It hasn't always been easy to read "mean" comments, but the good comments outweigh the bad so I try to focus on that. 

Lindsey: Czytam większość komentarzy na mojej stronie, ponieważ nie mam wystarczająco dużo czasu, by przeczytać wszystkie komentarze, jakie dostaję! Jeśli chodzi o wredne komentarze, muszę nauczyć się być na nie odporna, mieć „grubą skórę”. Zawsze było trudno czytać nieprzyjemne komentarze, ale te drobre przeważają, toteż koncentruję się na tym.Szymon: Do you plan to take some concerts in the other parts of the world, eg Europe?

Szymon: Czy planujesz koncertować również w innych częściach świata, np w Europie?

Lindsey: Look at my calendar on my site; I'm coming to Germany and Italy and Russia....

Lindsey: Spójrz na mój grafik na stronie. Wybieram się do Niemiec, Włoch oraz Rosji… Szymon: ... and what about Poland, which is a neighbour both of Russia and Germany? :) 

Szymon: A co z Polską, która przecież sąsiaduje z Rosją i Niemcami?

Lindsey: Book me, and I'd love to come!!!  (: 

Lindsey: Zaproście mnie, a z przyjemnością przyjadę


linki:

official website of Lindsey: 
http://lindseystirlingviolin.com/ 


---------------------------------------------
Zapraszam na fanpage mojego bloga: (http://www.facebook.com/przywieczornejherbacie) zamieszczam tam informacje o wszelkich nowych artykułach, więc jeśli chcesz być na bieżąco - POLUB GO

10 komentarzy:

 1. kto chce koncert Lindsey w Polsce łapa w górę!!

  OdpowiedzUsuń
 2. *łapka w górę'
  Cześć, świetna robota, dużo ciekawostek, bardzo przyjemnie się czytało.
  Mam tylko jedno drobne pytanie techniczne, w jaki sposób wywiad został przeprowadzony? E-mail, czat, a może dyktafon?

  OdpowiedzUsuń
 3. Lindsey urodziła się w 1986 więc nie ma 28 lat.

  OdpowiedzUsuń
 4. Myślicie że wpadnie do mnie na domówkę?;D

  OdpowiedzUsuń
 5. koncert w Polsce! prosimy :>

  OdpowiedzUsuń
 6. zapraszamy cię od dawna Linds oraz Phelbę też :D

  OdpowiedzUsuń
 7. Lindsey 4Ever. I'm English man and i live in Poland ;) This is Beautiful country :)A warm welcome Lindsey ;).

  OdpowiedzUsuń
 8. Ja też jestem za koncertem. Bardzo przyjemny wywiad ale dopiero dziś na niego wpadłem.

  OdpowiedzUsuń
 9. Ale to był dawny wywiad... wtedy mogła mieć te 28 lat ;)

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...